Ochrana osobních údajů

Osobní údaje sdělované uživatelem v souvislosti s objednávkou služeb poskytovaných na serveru web50design.cz jsou zpracovávány podnikající fyzickou osobou Roman Krch, IČ: 01860305, se sídlem Lhotka nad Labem 29, 410 02 Lhotka nad Labem, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů za následujících podmínek.

1.

Uživatel poskytuje podnikající fyzické osobě Roman Krch při objednávce služeb na serveru web50design.cz tyto údaje: název subjektu, kterému bude fakturována cena objednaných služeb, fakturační adresa pro zaslání písemného daňového dokladu, a dále identifikační číslo a daňové identifikační číslo, pokud byla tato čísla přidělena.

2.

Poskytnutí osobních a dalších údajů uživatelem je dobrovolné. Poskytovatel však podmiňuje možnost využívání služeb serveru web50design.cz sdělením povinných údajů při objednávce služeb pro účely uzavření smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem služeb. Neuvedení povinných údajů je důvodem pro neuzavření smlouvy o poskytování služeb s uživatelem.

3.

Uskutečněním objednávky dává uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených poskytovateli při objednávce služeb na serveru web50design.cz.

4.

Správcem osobních údajů je provozovatel serveru web50design.cz, tj. podnikající fyzická osoba Roman Krch, IČ: 01860305, se sídlem Lhotka nad Labem 29, 410 02 Lhotka nad Labem, e-mail: krch@web50design.cz.

5.

Správce může zpracováním osobních údajů pověřit jinou osobu – zpracovatele, kterým je společnost WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou,zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou: B / 1886 od 21. 12. 2009, tj. společnost zabezpečující technický provoz serveru a technickou stránku poskytovaných služeb pro provozovatele serveru.

6.

Správce i zpracovatel chrání osobní údaje před jejich zneužitím. Osobní údaje uživatelů nejsou poskytovány třetím osobám.

7.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, a v tomto smyslu mohou být zejména shromažďovány výše popsaným způsobem a ve stanoveném rozsahu, uchovávány, tříděny, používány a případně likvidovány. Dozor nad zpracováním osobních údajů v České republice vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

8.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb serveru web50design.cz uživateli, pro účely související s uzavřením smluvního vztahu mezi poskytovatelem služeb a uživatelem, v souvislosti se změnami smluvního vztahu a s plněním povinností vyplývajících z tohoto vztahu a pro účely jednání o poskytnutí dalších služeb serveru web50design.cz. Z důvodů ověření může být uživatel v případě odůvodněné potřeby kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

9.

Každý subjekt údajů (uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány) má právo přístupu k osobním údajům, jež jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů a další práva subjektu údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Tato práva lze uplatnit u provozovatele serveru web50design.cz, kterým je podnikající fyzická osoba Roman Krch (kontakt viz výše).

10.

Uživatel má právo požádat správce osobních údajů o likvidaci osobních údajů uchovávaných o něm v souvislosti s objednávkou služeb na serveru web50design.cz, a to písemným oznámením doručeným na adresu Roman Krch, se sídlem Lhotka nad Labem 29, 410 02 Lhotka nad Labem.

11.

Uživatel uděluje při objednávce služeb souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů s poskytovatelem služeb (Roman Krch) a na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem služeb a splnění veškerých závazků uživatele z uzavřených smluv s poskytovatelem služeb.

12.

Uživatel bere na vědomí, že z důvodu zamezení zneužití webových stránek a služeb serveru web50design.cz, zvýšení bezpečnosti jejich využívání a také z důvodu zkvalitnění nabízených služeb, může poskytovatel služeb zaznamenávat přístup jakéhokoli návštěvníka webových stránek serveru web50design.cz (tj. informace zahrnující zejména IP adresu počítače návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky a navštívené stránky). Poskytovatel služeb i tyto údaje uchovává bezpečně a chrání je před zneužitím.

Ve Lhotce nad Labem dne 1. 1. 2021